注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一起成长

山东省潍坊市潍城区实验小学 刘丽敏

 
 
 

日志

 
 

苏教版三年级(上)强化练习看拼音写汉字  

2010-01-22 14:13:54|  分类: 语文教学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

1、强化练习看拼音写汉字  姓名_________

9chuán jiǎnɡ  shuǐ tǎ     sì zhōu   huán rào  chénɡ qiánɡ  qīnɡ qīnɡ

(                 )(         )      (          )   (          )    (           )   (         )

sǎ luò     qiāo qiāo   yú kuài    ān pái    tuī kāi   bō lànɡ

(           )      (          )     (         )    (         )    (        )   (        )

 piāo dànɡ   dào yìnɡ   huǒ bàn 13 chá zhǎo  cí diǎn    cí yǔ

(              )   (           )    (         )   (           )  (          )   (        )

cōnɡ minɡ     tū rán    qiánɡ liè  bō tāo     hǎi àn    yán shí

(          )        (       )    (            ) (        )     (          )   (         )

shēnɡ yīn   qínɡ jǐnɡ    yì wèi shēn chánɡ    jīnɡ tāo pāi àn

(           )    (           )   (                          )    (                      )

jiāo yánɡ sì huǒ  17  zhí jìnɡ   fēnɡ shuānɡ   zhōnɡ shēnɡ

(                        )         (           )   (              )   (                )

tínɡ bó     fā chóu     jiānɡ sū   chénɡ shì    sì yuàn  

(            )     (         )      (           )  (           )     (         )

20 zuò ɡōnɡ  fā xiàn      xínɡ tài ɡè yì    zhī shuǐ  fènɡ xiàn

(                )(          )        (                   )     (         )(           )

shū sònɡ    féi měi  piāo línɡ   huí ɡuī   zhěnɡ tǐ  zhuó zhuànɡ

(             )   (          ) (             )  (          )   (         )(               )

cōnɡ cuì 31 huānɡ dì   yín huī   dǒu dònɡ   bō wén    dà dòu

(           )  (             )  (          )   (           )   (         )   (        )

rán shāo  fēnɡ línɡ  shān lǐnɡ   mí mánɡ  yìnɡ zhào  dùn shí

(              )(             )(            )   (          )(             )(           )

liǎn pánɡ       yí bì rú xǐ       zàn měi     rè nào fēi fán

(              )         (               )         (          )      (                     )

tǐnɡ bá 34  pínɡ sù   lián mián qǐ fú    pínɡ dàn   yóu rú

(           )      (          )   (                    )     (           )(           )

2、强化练习看拼音写汉字  姓名_________

34 ɡé wài    piāo fú    yǎn yìnɡ    yì bān   mìnɡ lìnɡ   

(             )    (           )   (            )   (         )  (           )

chū jí    yōu yánɡ   yuǎn tiào  cénɡ cénɡ dié dié  dànɡ yànɡ

(            )    (            )  (             ) (                       ) (            )

qīnɡ róu    wéi rào   xīn kuànɡ shén yí 38 měi miào chún jìnɡ

(            )    (          )   (                         )   (            )(            )

shì xiàn    rěn xīn    jié jīnɡ  jiàn zhù   shènɡ dì  chuānɡ lián

(            )     (         )    (            )(          )    (          )(              )

zhàn lán   yìnɡ chèn  xiónɡ wěi  tòu liànɡ  duì zhào  mínɡ jié

(            )   (            ) (             ) (             ) (           )(           )

zhuànɡ lì 48 rónɡ qiú  jiànɡ luò   zhǔ fu   biǎo miàn  shā mò

(           )    (            )(             )(            )(               )(          )

mí huò     fēnɡ fù      kě ài    shēnɡ ɡēn zhǎnɡ yè   qīn qiè

(             )(                )(              )(                           )(           )

ní ba    jìnɡ xiānɡ kāi fànɡ  jīn càn càn 52 yí fèn  mài miáo

(              )(                             )(               )     (         )(         )

pò bù jí dài       shí pǐn    bǎo cún  fánɡ zhǐ  bài fǎnɡ

(                               )(                )(           )(           )(           )

rénɡ rán  cōnɡ minɡ   fǔ mō  55 xìn jiàn   hùn hé   jiān jù

(              )(             )(          )    (              )(          )(             )

yáo huànɡ    yè chā     kǎn shù    suí jí  rēnɡ diào zònɡ shēn

(              )   (           )    (           )   (         )(             )(           )

yuán xínɡ   huǒ yàn       hú zuò fēi wéi   xīnɡ fēnɡ zuò lànɡ

(             )  (           )       (                       )(                          )

 

3、强化练习看拼音写汉字  姓名_________

55 qì chōnɡ chōnɡ  shuǐ jīnɡ ɡōnɡ 65 qīn lüè    dǎ zhànɡ  shòu shānɡ

(                        )(                     )(              )(            )(              )

mò fánɡ    xìn xīn     zháo jí  dònɡ yuán  dǐ kànɡ   shī bài

(              )(            )      (          )(              )(         )(         )

zhàn dòu    huī xīn   chénɡ ɡōnɡ 68 wú ɡuó  biǎo shì  nú pú

(             )   (        )   (              )(            )(            )(        )

xiāo miè    miǎn chú   jiàn yì     fū fù     mǐ fàn   chái cǎo

(              )(                )(             )(             )(           )(           )

nǔ lì       qū rǔ      wàn bān wú nài    móu chén  hòu huàn

(                )(            )(                             )(             )(            )

chǐ rǔ   zhuǎn ruò wéi qiánɡ 71 kè zhì  zhěn duàn  qián yán

(            )(                               )(            )(              )(           )

zǐ xì      fēn xī    ɡuǎn jiào  xiào ɡuǒ  xínɡ zhuànɡ yì chánɡ

(               )(            )(               )(            )(               )(          )

rú ɡuǒ     huǎn bù    yán jiū 80 qiǎn xiǎn   mù yù   shū fu

(            )    (           )    (          )    (            )   (       )(           )

jù chǎnɡ    hé xù      dǎ nào   fàn diàn   yè wǎn   chuàn lián

(                 )(          )       (         ) (           )   (         )  (             )

fán huá    qīnɡ tīnɡ    jǔ shì wén mínɡ     jù jí  ɡuān shǎnɡ

(              )(                )(                       )     (        )(             )

jīnɡ cǎi   shǎn yào    rén liú rú cháo 84   mǐ lì  jiànɡ lín

(             )  (            )    (                       )      (       )(            )

zhēn zhū   pī fēnɡ     zhí wù    jùn qiào   ài dài   ɡǔ fèn

(               )(           )     (         )    (           )  (          ) (        )

 

4、强化练习看拼音写汉字  姓名_________

84  xí jī    chuī zòu    yuè qǔ   shuǐ jīnɡ  bái yánɡ 87chōu chū

(             )    (           )   (        )(              )(             )(            )

fǎnɡ fú    shèn zhì     dù pí      bā lɑ   xǐ xùn   tián měi

(            )    (           )      (       )       (      )(          )  (            )

huó pō      jí qiè    chí mínɡ zhōnɡ wài  hónɡ bái xiānɡ jiàn

(           )       (          )   (                         )(                            )

zhānɡ wànɡ98 duì yuán   shū shu    qí ɡuài  xiànɡ cè  jiǎo yìn

(             )   (           )   (          )    (         )   (          )  (         )

zú jì      kuànɡ wù    bèi ké    méi tàn    hào qí   huà shí

(          )       (           )    (         )    (          )   (          )  (        )

101 yì yōnɡ ér shànɡ   tuō xiǎn  zhēnɡ chǎo  pīn mìnɡ  ɡēn suí

(                              )(             )(               )(           )(          )

shì shuí    qī fu      fēn fēn    jī liè   qì shì xiōnɡ xiōnɡ

(             )   (         )     (          )    (        )(                              )

bù yóu fēn shuō     jǐnɡ jué    mán bù jiǎnɡ lǐ 104 nǎo dɑi

(               )(       )(              )(      )

wú yǐnɡ wú zōnɡ     zhì huì   jiū jìnɡ  wèi xīnɡ  shǒu bì

(               )(       )(      )(      )(      )

lāo qǔ     dǎ lāo      wéi xiū    tū rán    xīn si   chì bǎnɡ

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

hánɡ tiān fēi jī       zì yóu zì zài 113  féi wò   shānɡ shì

(               )(               )(      )(      )

yóu jú    zhí yuán     yào wù   dān xīn  sǔn shānɡ  xiǎo dāo

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

 

5、强化练习看拼音写汉字  姓名_________

113 yí ɡònɡ    chénɡ dān    cānɡ bái    jūn yī   shī shēnɡ

(        )(         )(        )(       )(       )

nián qīnɡ rén   nán zǐ hàn117 bān jí     yuàn yì  jiǎnɡ huà

(          )(         )(       )(      )(       )

tóu lán   diào dònɡ    dī wēn  qínɡ kuànɡ  chí jiǔ  jiǎnɡ shù

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

kùn jìnɡ   lún liú    jiàn jiàn pínɡ xī    jīnɡ jiǔ bù xī  

(       )(       )(              )(             )

zhù shì 120 ní kēnɡ     bǐ cǐ     ɡān xīn    fù jìn    mǎi mài

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

jīn qián      qīnɡ pén dà yǔ    sōnɡ ruǎn  zhuānɡ bàn  shí xiàn

(       )(               )(      )(      )(      )

sǎo xìnɡ  jí jiānɡ      fēnɡ yōnɡ ér zhì     yì wú suǒ huò

(       )(       )(              )(             )

móu shēnɡ    wéi yī     mái tóu kǔ ɡàn 131 jiā jié   jiā bèi

(       )(       )(              )(      )(      )

chónɡ yánɡ jié   fú shǒu    yòu nián  xìnɡ ɡāo cǎi liè  sī niàn

(         )(       )(       )(            )(      )

xiōnɡ di    huí yì       dú zì    yì xiānɡ    tiān ɡè yì fānɡ

(       )(       )(       )(      )(              )

qínɡ jǐnɡ   dēnɡ ɡāo     yì nián yí dù  134   xìnɡ sūn   tiāo chái

(       )(       )(             )(      )(        )

tònɡ kǔ    xīn ténɡ   shòu zuì   zǔ zōnɡ   jì rán   yīnɡ ɡāi

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

zǒnɡ tǒnɡ   fèi chú    chànɡ ɡē  kònɡ xián   fù nǚ    yǎn lèi

(       )(       )(       )(      )(      )(      )

 

  评论这张
 
阅读(381)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018