注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一起成长

山东省潍坊市潍城区实验小学 刘丽敏

 
 
 

日志

 
 

(复习)苏教版四年级(下册)全册的看拼音写词语 主要是课后和练习中的  

2011-06-27 10:31:47|  分类: 语文教学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

苏教版8册全册的看拼音写词语  主要是课后和练习中的

zhí shù      gōu qú       huí dàng      yīn fú       bǎn tú       guāi guāi 

 

míng mèi    chéng dù    zhèng zhòng    zhǎng wò    dàn dìng         

 

dà gài        guī lǜ       jùn qiào       huó pō       jī ling       dàng yàng

 

làn màn       lüè guò      ǒu ěr        yuán yùn     yìng chèn     xiān yàn

 

yān yǔ        lóu tái       jiǔ         tōu xián       lán yāo     shēng shū 

 

tú àn    gǎn chù      cuī cù       gōng kè     m ián yán        

 

        yōu yǎ       pò suì      jiào xùn    xīn shì       tǎn kè 

 

chāo guò     jūn yún     jiān gù       jī yì       tuī jiàn      zhǔn xǔ     

            

cí zhí       hé shì         jiē tì       shèn zhòng     ān wēi       yì wài

 

xiān měi       wù bì        huí wèi      nán miǎn      shèng qíng     wéi fàn    

   

xiào lǜ       xián shú       jǐ        jiān cè        pí bèi       tōng chàng

 

bó dòu        láo lèi       fān qié      máng tóng      tiān shǐ       qīng cuì

 

shū cài       juān xiàn       qīn qi      máng lù       shòu xiǎo     yǎng miàn

 

zé guài      bó zǐ        bì shàng      lún liú        mēn rè        kuàng dì

 

qín láo      tǎo yàn       chōng kuǎ     tōng xiǎo      cuī cù       shū     

 

tǔ rǎng    yāo shàng    dài màn      cāi xiǎng       hào qí       fàn làn     

 

hú pàn     xiōng pú     chàn dòng     zhǎo zé     xiōng měng     tā xiàn

 

biān yuán      jié shù      bù shèn     shù guān      dài jià       zhǎ yǎn

 

wǎn xī       suí jí      chōng shuā     è liè         shà shí      sì nüè    

 

cū zhuàng    chóng jìng   zhān yǎng     chóu mì      bǎo chí       jì niàn

 

fù jìn        xiān ruò      jīng què      mì mì

 

xīn mǎn yì zú        wú kě nài hé           rì yè cāo láo         huǎng rán dà wù

 

chū chū máo lú      cái huá héng yì         liào shì rú shén        dǎn dà xīn xì

 

jū gōng jìn cuì       sǐ ér hòu yǐ           dú mù nán zhī          huí tiān wú lì

 

wēi bù zú dào    jī huǐ rén wáng         qīng ér yì         qiǎn cháng zhé zhǐ 

 

 

hú lún tūn zǎo      fú guāng lüè yǐng      bú shèn liǎo liǎo     tiān dào chóu qín 

 

 

shú néng shēng qiǎo  xún gēn wèn dǐ      wú suǒ bù xiǎo      sān gù máo lú   

 

wān yán qǐ fú        qīng cuì yù dī         xiù  lì yí rén        qún xióng fēn zhēng     

 

 

máo sèdùn kāi        xún guī dǎo jǔ      xiǎn wéi rén zhī      màn shān biàn yě 

 

 

huān shēng xiào yǔ    lǜ sè gōng chǎng     dà yǔ rú zhù          shēn xiān shì zú

 

 

chūn shēn sì hǎi     fēng yuè wú biān      shì wài táo yuán       shān wài yǒu shān

 

 

fēi pù  liú quán     gǔ mù cān tiān        shī qíng huà yì       wèi wéi zhuàng guān

 

bái yī tiān shǐ       yù jié bīng qīng        jiù  sǐ fú shāng        chǔ  biàn bù  jīng

 

wàn zhòng yī xīn   zhòng zhì chéng chéng    hán xīn rú kǔ         shě shēng wàng sǐ

 

 

shēng sè jù lì        fān shān yuè lǐng       tū fā qí xiǎng          léi shēng dà zuò

 

xìng chōng chōng    qǐng kè jiān           wǔ jiǎo xīng          yòu ér yuán

 

hū péng yǐn lèi     yè shēn rén jìng      huān hū què yuè        rú chī rú zuì

 

tāo tāo bù jué       yī xiè qiān lǐ          bù cí ér bié         hūn hūn yù shuì

 

háo wú jié zhì      mù míng ér lái      bǎo hán shēn qíng       xīng luó qí bù

 

bù máo zhī dì     zòng héng jiāo cuò    yuán yuán bù duàn       kū zhī bài yè

 

yù yán yòu zhǐ       tūn tūn tǔ tǔ        wú jū wú shù         bèi gǎn qīn qiè

 

shǎn shuò qí cí      zhī zhī wú wú       shù shǒu dài bì          gān dǎn jù liè

 

kǒu ruò xuán hé    miào yǔ lián zhū     yǎn huā liáo luàn        mù dèng kǒu dāi

 

 

tán xiào fēng shēng   méi fēi sè wǔ      juàn niǎo zhī huán       chéng qún jié duì

 

 

sì jì cháng qīng     péng péng bó bó      fán yǎn hòu dài         zhī kū yè luò

 

 

wàn mǎ bēn téng     yáng pí fá zǐ       zhuó làng pái kōng      tí xīn diào dǎn       

 

 

tán xiào fēng shēng  bō làng tāo tāo       gǔ làng qián jìn      zhuān xīn zhì zhì

 

 

jì wǎng kāi lái      gé gù dǐng xīn        yī yī dài shuǐ         yǐ dé wéi lín

 

 

wéi cái shì jǔ      zhī rén shàn rèn       kē jiào xīng guó        yǔ shí jù jìn

 

 

yī chàng yī hé      luàn kǎn làn fá

      

 

  评论这张
 
阅读(244)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018