注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一起成长

山东省潍坊市潍城区实验小学 刘丽敏

 
 
 

日志

 
 

苏教版六年级(下)看拼音写词语  

2013-06-28 16:50:30|  分类: 语文教学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

rǔ zhī   bǔ yù  wǎn qǐ  dànɡ chén āi  ɡuàn ɡài

(    )    (     )   (     )    (     )    (      )     (     )

bēn qù ɡài   pánɡ   yī liàn 

(    )   (     )   (      )  (      )    

chì zhū dān tónɡ jiàn chū  shōu liǎn  ɡuānɡ mánɡ

(             )   (      )    (      )     (          )   

shuò dà wú bǐ  méi ɡui zhǎnɡ      yì zhǎn    yē zi shù 

(           )  (      )  (        )   (          )    (       )    

yáo yè   sāo zhe   zuì xūn xūn  ruǎn ruǎn   měi miào jué lún  

(     )    (       )  (        )     (       )   (              )

rè dài fēnɡ qínɡ  qiǎo rán wú shēnɡ  xiào yán

(             )   (                )    (      )                                         

shí dènɡ  wèi lán    xī xì   chónɡ shān jùn lǐnɡ    ɡuò lǜ  tián jìnɡ 

(      )  (       ) (     ) (                  )   (     ) (      )  

rú chī rú zuì   chī mí  zhàn lán  qiè ér bù shě    qiè yì    dī àn 

(          )  (     ) (       )  (           )  (      )  (     )

shēn hè sè    qì shì xiōnɡ xiōnɡ  nínɡ zhònɡ    qīnɡ yínɡ  wēi wǔ 

(        )    (               )  (         )   (        ) (       )

qián fù hòu jì  wèi wéi zhuànɡ ɡuān  shī lù lù     qǐ máo         

(           ) (                   ) (       )    (       ) 

zhè jiānɡ   dù juān   mínɡ yàn   wān yán   jù jí     kǒnɡ   tún bù 

(       )  (     )   (        )   (       )  (     )  (      )  (     )

shāo wēi   qī hēi   ɡuān shǎnɡ    pán qū ér shànɡ  biàn huà duō duān

(       )  (     )   (        )    (              ) (                )

miǎn diàn  yóu tónɡ   shí sǔn  kǒnɡ    é jiǎo   jì shénɡ zi  

(       )  (       )  (      )  (      )  (     )  (        )                                                                   

hán dōnɡ là yuè    běi ɡuó fēnɡ ɡuānɡ   fēnɡ dāo shuānɡ jiàn

(             )    (                 )  (                   ) 

sài wài biān jiānɡ    màn tiān fēi wǔ    fēn fēn yánɡ yánɡ

(              )   (             )   (                ) 

yín zhuānɡɡ    xuě zhào yún ɡuānɡ   kuánɡ fēnɡ bào xuě

(                )   (                 )          (                )   

xuě shànɡ jiā shuānɡ  fēnɡ juǎn cán yún  shén qīnɡ qì shuǎnɡ

(                  )  (               )  (                 )  

qīn zhàn  cán shí  wànɡ   kònɡ zhì  mó zhǎo  yān hóu   fēnɡ huǒ 

(       ) (       )(        )  (       )  (      )  (      )  (        )

wěi jūn    tiǎo xìn   xù móu  línɡ chén   nà hǎn    jiān miè   xù mù

(      )  (      )  (       ) (         ) (       )   (      )  (      )

 wàn lài jù jì   nǎo xiū chénɡ  zhònɡ ɡuǎ xuán shū   rú huǒ rú tú

(           ) (                ) (                  )  (          ) 

tónɡ chóu dí kài  rén yǎnɡ mǎ fān   zhèn ěr yù lónɡ   kū diē hǎn niánɡ   

(            )   (              )  (             )   (              ) 

lánɡ bèi ér táo  cù bù jí fánɡ   ɡuǐ kū lánɡ háo  bào tóu shǔ cuàn  

(            ) (           )  (              ) (               ) 

bàn jié   nuò yán   xī miè   chú fánɡ   dēnɡ xīn    lóu tī    è yùn

(     )  (       )  (      )  (     )   (       )   (      )  (     )

  là zhú    yáo yè   zhèn dìnɡ   

 (      )  (       ) (         ) 

niè rónɡ zhēn    ɡū    hé ǎi    pú sà      jīnɡ kǒnɡ   

(          )    (      )  (     )  (      )    (         )

jū shù    zhì rén zhì yì                                             

(    )    (           ) 

mù lí      lóu    lián dāo   chú tou    yún tián    ɡēnɡ zhī 

(    )  (   ) (  )   (      )   (      )   (       )   (        )

yāo ɡuài    zhāi fàn   lài há mɑ   jǐn ɡū zhòu    mēnɡ piàn    līn zhe

(       )   (       )  (       )  (           )  (         )   (      )

 ɡuàn zi  chán zuǐ   mán zhù   jīn ɡū bànɡ  kū lóu                   

(       )  (     )   (       )  (       )  (      )

xī tínɡ    rì mù    chén zuì    ǒu huā    ōu lù    bái lù    ɡuì yú 

(     )   (     )   (       )   (     )  (     )  (      )  (     )

qīnɡ ruò lì    lǜ suō yī                                             

(        )   (        ) 

tánɡ lánɡ    zhū hóu    bǐnɡ bào    ɡù zhí    zhuó shí    huò huàn   

(        )   (       )   (       )   (      )  (        )  (        )

chénɡ xū ér rù    huǎnɡ rán dà wù                                   

(            )   (               )  

táo yě    xiān xián     jī lì      zhí zhù    línɡ tīnɡ    jiào huì

(     )  (        )   (      )  (       )   (      )    (       )

ào miào      rì xīn yuè yì                                              

(      )    (            ) 

pěnɡ    hé bù lǒnɡ zuǐ   qián fǔ hòu yǎnɡ  jī xiào    qí tiān dà shènɡ

(     )    (             )  (             )  (      )  (              ) 

dà nào tiān ɡōnɡ    bú bì jiān xiǎn    xī tiān qǔ jīnɡ   ténɡ yún jià wù

(              )   (            )   (            )  (              )

lái qù wú zōnɡ       qiān biàn wàn huà        dà xiǎn shén tōnɡ      

(            )      (                )       (               )

mínɡ chá qiū háo     huǒ yǎn jīn jīnɡ      chú è wù jìn     tiān xià tài pínɡ

(               )    (             )     (           )    (              ) 

biān fú   báo mó  mǐn jié  zhànɡ ài   dǔ zhù    fēi xiánɡ    ēn huì   

(     )  (      )  (     )  (      )  (      )    (      )   (      )

huí móu   wèi lán   kānɡ kǎi   hǎi dī    pí qi   huǐ miè    yùn cánɡ

(     )  (     )    (      )   (    )   (     )  (      )   (      )

jìnɡ wèi    kuì fá   suó qǔ    cháo xī                              

(     )   (     )   (      )   (     )

yóu xì    xié zuò    ɡū lì    yí zhuànɡ    xī shēnɡ    ɡù mínɡ sī yì   

(    )   (     )    (     )   (     )      (     )      (        )

zhuó yǒu chénɡ xiào    qínɡ bú zì jìn                               

(              )       (            ) 

hù shū bú dù    liú shuǐ bù fǔ     jí è rú chóu                 

(            )  (            )   (          )  

wǔ yí shān    pō yǒu   tuì shǎi    sào zhou    qī chá    dà hán lín lí

(       )     (     )   (     )     (     )     (     )    (         )

 yǒu hēi   jiǒnɡ jiǒnɡ yǒu shén  pū lénɡ lénɡ   shòu xuē            

(      )   (                 )   (         )    (      ) 

chén diàn diàn    mài suì    mài lǒnɡ                               

(           )    (     )     (      ) 

huā kuí    nǚ zhēn    zhànɡ penɡ    zhī yā    cuī huǐ    huǐ miè  

(    )     (     )      (        )    (     )    (     )   (      )

shuǐ dī shí chuān   yì xīn yí yì       ɡǎn jī tì línɡ     bái ɡǎn jiāo jí 

(              )  (           )    (           )    (           )

shēn sī shú lǜ   fěi yí suǒ sī    shí ɡuānɡ rěn rǎn    bái jū ɡuò xì

(            )  (          )   (               )    (           )

jiàn wǎnɡ zhī lái    mò zhōnɡ yí shì    mí tú zhī fǎn    huǎnɡɡé shì     (              )   (              )   (            )  (              )

dànɡ yànɡ   yōu xiānɡ   yù zhuó bīnɡ diāo   shèn tòu   pò bù jí dài

(        )   (        )  (                )  (        ) (          )

huā ruǐ  diāo xiè  yīnɡ ér   zhuì mǎn   jiǎo jié              

(      ) (      )  (      )  (       )  (       )

yú shù    huā tuán jǐn cù    yù zān huā    yì dū lu   hé xù  xìnɡ zǎo

(      )  (             )   (         )    (      ) (      ) (       )

 fēi é    zhà qǐ     xūn tòu    qī qīnɡ   jiā zhú táo             

(     )  (     )   (       )   (     )     (        )

fén shāo    fěn ɡǔ suì shēn    qián kūn                            

(       )   (             )   (        )

zī zī bú juàn    zhí jié liǎo dānɡ    jiǎn lòu    zhuānɡ shì    yāo he

(          )  (              )   (       )  (           )   (      )

lào yìn   ɡōu huǒ    chuǎi mó   kā fēi                             

(      )  (      )   (        ) (      )

fēnɡ zhenɡ    xì shuǎ    tiān qiónɡ    lián qiáo    mī qǐ lái    nǚ wā

(         )   (       )  (         )  (        )  (        )  (       )

 suān sè    ɡōnɡ    piān piān qǐ wǔ   tǎnɡ ruò    áo xiánɡ       

(        )  (        )  (              )  (        )  (       ) 

ɡuǎnɡ mào    piāo yì    xù yǔ    pí juàn    yí huò   sī kōnɡ jiàn ɡuàn

(         )   (       )  (       ) (     )    (     )  (               )

yì wèi shēn chánɡ  dūn zhe  ɡòu  shēn ào  hé pàn  yǒu fú tónɡ xiǎnɡ

(             )   (    )   (     )  (     )  (      )  (            )

wēn wén ěr yǎ    shēn sī shú lǜ    qínɡ bú zì jìn   shǒu wǔ zú dǎo  

(            )   (            )   (            )   (            )                                                   

juàn liàn    chōnɡ jǐnɡ     wú cǎi bān lán      jiǎo jiàn    shǔn xī 

 (      )   (        )     (               )  (      )     (     )

yōu yǎ    zhuó zhuànɡ    jí yǔ     nínɡ      chú yīnɡ    áo yóu

(     )    (          )   (     )   (      )      (     )    (     )

jiào huì    chì rè    dònɡ liánɡ   ɡū fù                            

(       )  (     )   (        )   (     )

xué ér bú yàn    kǔ xīn ɡū yì    wén ɡuò zé xǐ    jiàn xián sī zhāi

(           )    (         )     (            )  (              )

yǒu jiāo wú lèi    bù piān bù yǐ    huì rén bú juàn      lè cǐ bù pí

(            )   (          )     (           )      (          )

tuō wù yán zhì    yù zhī yǐ lǐ          shì zhě rú sī   chuān liú bù xī

(           )   (            )    (            )  (            )

  评论这张
 
阅读(140)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018