注册 登录  
 加关注

网易博客网站关停、迁移的公告:

将从2018年11月30日00:00起正式停止网易博客运营
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

一起成长

山东省潍坊市潍城区实验小学 刘丽敏

 
 
 

日志

 
 

2013级一年级《经典诵读》(下)——《三字经》  

2014-02-16 17:35:07|  分类: 语文教学 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

三字经

 

Rén  zhī chū     xìng běn shàn
人之初性本善。
xìng  xiāng jìn     xí xiāng yuǎn
性相近习相远。
gǒu   bú jiào      xìng nǎi qiān
苟不教性乃迁。
jiào  zhī  dào     guì    zhuān
教之道贵以专。
 xī  mèng mǔ     zé  lín  chǔ
昔孟母择邻处。
 zǐ  bù  xué     duàn  jī  zhù
子不学断机杼。
dòu  yān shān     yǒu  yì  fāng
窦燕山有义方。
 jiào wǔ   zǐ      míng jù yáng
教五子名俱扬。
 yǎng bú jiào      fù  zhī  guò
养不教父之过。
jiào  bù  yán      shī zhī  duò
教不严师之惰。
zǐ    bù xué       fēi suǒ   yí
子不学非所宜。
yòu   bù xué      lǎo   hé wéi
幼不学老何为。
yù    bù zhuó      bù chéng qì
玉不琢不成器。
rén   bù   xué    bù   zhī yì
人不学不知义。
wèi rén   zǐ    fāng shào shí
为人子方少时。
qīn  shī  yǒu     xí   lǐ   yí
亲师友习礼仪。
xiāng jiǔ líng       néng wēn xí
香九龄能温席。
xiào yú   qīn      suǒ dāng zhí
孝于亲所当执。
róng sì   suì       néng ràng lí
融四岁能让梨。
tì    yú zhǎng     yí  xiān  zhī
弟于长宜先知。
shǒu xiào  tì        cì jiàn wén
首孝弟次见闻。
zhī  mǒu shù      shí mǒu wén
知某数识某文。
yī    ér  shí     shí   ér   bǎi
一而十十而百。
bǎi   ér  qiān     qiān ér   wàn
百而千千而万。
sān  cái  zhě      tiān dì rén
三才者天地人。
sān guāng zhě        rì yuè xīng
三光者日月星。
sān gāng zhě       jūn chén yì
三纲者君臣义。
fù    zǐ  qīn     fū   fù  shùn
父子亲夫妇顺。
 yuē chūn xià      yuē qiū dōng
曰春夏曰秋冬。
cǐ    sì shí    yùn   bù qióng
此四时运不穷。
yuē nán běi    yuē   xī dōng
曰南北曰西东。
cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng
此四方应乎中。
yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ
曰水火木金土。
cǐ    wǔ xíng    běn hū shù
此五行本乎数。
yuē rén   yì     lǐ zhì xìn
曰仁义礼智信。
cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn
此五常不容紊。
dào liáng shū   mài shǔ   jì
稻粱菽麦黍稷。
cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí
此六谷人所食。
mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ
马牛羊鸡犬豕。
cǐ   liù chù    rén suǒ   sì
此六畜人所饲。
yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù
曰喜怒曰哀惧。
ài    wù   yù     qī qíng jù
爱恶欲七情具。
páo   tǔ   gé     mù shí jīn
匏土革木石金。
sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn
丝与竹乃八音。
gāo zēng zǔ     fù   ér shēn
高曾祖父而身。
shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn
身而子子而孙。
zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng
自子孙至玄曾
nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún
乃九族人之伦。
fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng
父子恩夫妇从。
xiōng zé yǒu     dì   zé gōng
兄则友弟则恭。
zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng
长幼序友与朋。
jūn   zé jìng   chén zé zhōng
君则敬臣则忠。
cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng
此十义人所同。
fán xùn méng    xū jiǎng jiū
凡训蒙须讲究。
xiáng xùn gǔ    míng jù dòu
详训诂明句读。
wéi xué zhě     bì yǒu chū
为学者必有初。
xiǎo xué zhōng    zhì sì shū
小学终至四书。
lún   yǔ zhě     èr shí piān
论语者二十篇。
qún   dì   zǐ     jì shàn yán
群弟子记善言。
mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ
孟子者七篇止。
jiǎng dào dé    shuō rén yì
讲道德说仁义。
zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ
作中庸子思笔。
zhōng bù piān   yōng bú   yì
中不偏庸不易。
dà  xiǎo  dài  ,  zhù  lǐ  jì 

  大小戴注礼记 。 
shù shèng yán    lǐ yuè   bèi
述圣言礼乐备。
yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng
曰国风曰雅颂。
hào   sì   shī   dāng fěng yǒng
号四诗当讽咏。
shī   jì wáng   chūn qiū zuò
诗既亡春秋作。
yù   bāo biǎn    bié shàn è
寓褒贬别善恶。
sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng
三传者有公羊。
yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng
有左氏有谷梁。
jīng jì   míng   fāng dú   zǐ
经既明方读子。
cuō   qí   yào    jì   qí   shì
撮其要记其事。
wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng
五子者有荀扬。
wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng
文中子及老庄。
jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ
经子通读诸史。
kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ
考世系知终始。
zì    xī nóng    zhì huáng dì
自羲农至黄帝。
hào sān huáng   jū shàng shì
号三皇居上世。
táng yǒu yú     hào èr   dì
唐有虞号二帝。
xiāng yī xùn   chēng shèng shì
相揖逊称盛世。
xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng
夏有禹商有汤。
zhōu wén wǔ   chēng sān wáng
周文武称三王。
xià chuán zǐ    jiā tiān xià
夏传子家天下。
sì   bǎi zǎi    qiān xià shè
四百载迁夏社。
tāng fá xià    guó   hào shāng
汤伐夏国号商。
liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng
六百载至纣亡。
zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu
周武王始诛纣。
bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ
八百载最长久。
zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì
周辙东王纲坠。
Chěng gān gē    shàng yóu shuì
逞干戈尚游说。
shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó
始春秋终战国。
wǔ    bà qiáng   qī xióng chū
五霸强七雄出。
yíng qín   shì    shǐ jiān bìng
嬴秦氏始兼并。
chuán èr shì    chǔ hàn zhēng
传二世楚汉争。
gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn
高祖兴汉业建。
zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn
至孝平王莽篡。
guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn
光武兴为东汉。
sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn
四百年终于献。
wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng
魏蜀吴争汉鼎。
hào sān guó     qì liǎng jìn
号三国迄两晋。
song qí   jì   liáng chén chéng
宋齐继梁陈承。
wéi nán cháo    dū jīn líng
为南朝都金陵。
běi yuán wèi    fēn dōng xi
北元魏分东西。
yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí
宇文周与高齐。
dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ
迨至隋一土宇。
bú   zài chuan   shī tǒng xù
不再传失统绪。
táng gāo zǔ     qǐ   yì shī
唐高祖起义师。
chú suí luàn chuàng guó jī
除隋乱创国基。
èr   shí chuán   sān bǎi zǎi
二十传三百载。
liáng miè zhī    guó nǎi gǎi
梁灭之国乃改。
liáng táng jìn    jí hàn zhōu
梁唐晋及汉周。
chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu
称五代皆有由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn
炎宋兴受周禅。
shí   bā chuán   nán běi hùn
十八传南北混。
liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn
辽与金帝号纷。
dài miè   liáo      sòng yóu cún
  迨灭辽宋犹存。   
zhì  yuán xīng     jīn   xù xiē
至元兴金绪歇。
yǒu sòng   shì   yì tong miè
有宋世一同灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
并中国兼戎狄。
míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī
明太祖久亲师。
chuán jiàn wén fāng sì   sì
传建文方四祀。
qiān běi jīng   yǒng lè   sì
迁北京永乐嗣。
dài chóng zhēn   méi shān shì
迨崇祯煤山逝。
qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng
清太祖膺景命。
jìng sì   fāng   kè   dà dìng
靖四方克大定。
zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng
至宣统乃大同。
shí   èr    shì qīng zuò zhōng
十二世清祚终。
dú    shǐ zhě    kǎo shí lù
读史者考实录。
tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù
通古今若亲目。
kǒu   ér   song   xīn ér wéi
口而诵心而维。
cháo yú    sī    xī   yú   sī
朝于斯夕于斯。
xī zhòng   ní    shī xiàng tuó
昔仲尼师项橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
古圣贤尚勤学。
zhào zhōng ling   dú   lǔ lún
赵中令读鲁论。
bǐ    jì    shì   xué qiě qín
彼既仕学且勤。
pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn
披蒲编削竹简。
bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn
彼无书且知勉。
tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ
头悬梁锥刺股。
bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ
彼不教自勤苦。
rú   náng yíng   rú yìng xuě
如囊萤如映雪。
jiā   suī   pín   xué bú chuò
家虽贫学不辍。
rú    fù   xīn    rú guà jiǎo
如负薪如挂角。
shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó
身虽劳犹苦卓。
sū   lǎo   quán   èr   shí qī
苏老泉二十七。
shǐ   fā    fèn   dú shū   jí
始发奋读书籍。
bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí
彼既老犹悔迟。
ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī
尔小生宜早思。
ruò liáng hào    bā shí   èr
若梁灏八十二。
duì   dà   tíng   kuí duō   shì
对大廷魁多士。
bǐ    jì chéng zhòng chēng yì
彼既成众称异。
ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì
尔小生宜立志。
yíng bā    suì néng yǒng shī
莹八岁能咏诗。
mì    qī    suì néng fù   qí
泌七岁能赋棋。
bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí
彼颖悟人称奇。
ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī
尔幼学当效之。
cài   wén   jī   néng biàn qín
蔡文姬能辨琴。
xiè dào   yùn   néng yǒng yín
谢道韫能咏吟。
bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn
彼女子且聪敏。
ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng
尔男子当自警。
táng liú yàn   fāng qī   suì
唐刘晏方七岁。
jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì
举神童作正字。
bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì
彼虽幼身已仕。
ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì
尔幼学勉而致。
yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì
有为者亦若是。
quǎn shǒu   yè    jī   sī chén
犬守夜鸡司晨。
gǒu   bù   xué    hé wéi   rén
苟不学曷为人。
cán   tǔ    sī   fēng niàng mì
蚕吐丝蜂酿蜜。
rén   bù   xué    bù   rú   wù
人不学不如物。
yòu   ér   xué zhuàng ér xíng
幼而学壮而行。
shàng zhì jūn   xià   zé   mín
上致君下泽民。
yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ
扬名声显父母。
guāng yú   qián   yù   yú   hòu
光于前裕于后。
rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng
人遗子金满赢。
wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng
我教子惟一经。
qín   yǒu gōng   xì   wú   yì
勤有功戏无益。
jiè zhī   zāi    yí miǎn lì
戒之哉宜勉力。

 

 

  评论这张
 
阅读(259)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018